A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน View Full Calendar

Facebook
Bootstrap Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร New

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

   โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0"

 

  แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว 36 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)  [18/2/2562] 2 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำระบบรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [18/2/2562] 3 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ส่วนบุคคลปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ๔ วัน จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [5/2/2562] 7 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร www.psdg.dmh.go.th จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [11/1/2562] 26 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแบบประเมิน และระบบรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [7/1/2562] 19 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [26/11/2561] 65 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [26/11/2561] 56 

ศูนย์ความรู้

คู่มือการจัดทาและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ปี 2560(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA-M-F สาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ปี 2560(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559(0) 
[ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561(0) 
[ 17 เมษายน 2561 ]  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  

ภาพกิจกรรม [ View All Albums ]

ภาพงานรับรางวัลประจำปี 2559 -16 ก.ย.59 
[18 กุมภาพันธ์ 2559]  
ประชุมจัดทำ Application Report 
[18 กุมภาพันธ์ 2559]  
ภาพประชุมงานรางวัล PMQA 
[2 ธันวาคม 2558]  
ภาพประชุมงานรางวัล TPSA 
[1 ธันวาคม 2558]  
ภาพงานประชุมชี้แจงตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2559 
[10 พฤศจิกายน 2558]  
ภาพรับรางวัลบริการภาครัฐ 25 ก.ย.58 
[30 กันยายน 2558]  
GO TO TOP!