A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต View Full Calendar

Facebook
Bootstrap Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร New

   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

   โครงการสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนกรมสุขภาพจิตในยุคประเทศไทย 4.0"

 

  เอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ( PMQA-M-F) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  [21/12/2560] 80
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเป๋าใส่เอกสารการประชุม 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  [21/12/2560] 47
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560  [21/12/2560] 40
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารการประชุม 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560  [21/12/2560] 38
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560  [21/12/2560] 39
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  [24/11/2560] 64
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  [17/11/2560] 88

ศูนย์ความรู้

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการปรับปรุงบริการและการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  
คู่มือการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2558 (TPSA)(0) 
[ 9 ตุลาคม 2558 ]  

ภาพกิจกรรม [ View All Albums ]

ภาพงานรับรางวัลประจำปี 2559 -16 ก.ย.59 
[18 กุมภาพันธ์ 2559]  
ประชุมจัดทำ Application Report 
[18 กุมภาพันธ์ 2559]  
ภาพประชุมงานรางวัล PMQA 
[2 ธันวาคม 2558]  
ภาพประชุมงานรางวัล TPSA 
[1 ธันวาคม 2558]  
ภาพงานประชุมชี้แจงตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2559 
[10 พฤศจิกายน 2558]  
ภาพรับรางวัลบริการภาครัฐ 25 ก.ย.58 
[30 กันยายน 2558]  
GO TO TOP!