A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
รายละเอียด: เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
ไฟล์แนบ :   Doc_TPSA61.pdf


GO TO TOP!