เอกสารการประชุม
iTem Description จำนวน Download (ครั้ง)
   เอกสารการประชุมงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562 [19/11/2561]   220
   เอกสารประกอบการปรระชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต [31/10/2561]   391
   เอกสารการสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี [17/8/2561]   224
   เอกสารการบรรยาย PPT วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เลขที่หนังสือ สธ 0841/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) [21/12/2560]   844
   แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [18/10/2560]   842
   เอกสารชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานตาม ม.44 และภาคผนวก [18/10/2560]   526
   การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 [18/10/2560]   722
   กรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [18/10/2560]   602
   การดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ตามกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [18/10/2560]   580
   (ร่าง) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [18/10/2560]   1709
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 [30/1/2560]   631
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [1/12/2559]   603
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 [14/11/2559]   789
   ประชุมเพื่อทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด"ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน" [9/7/2559]   459
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 [8/12/2558]   408
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ตัวชี้วัดที่ 39) [12/11/2558]   699
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 38,40) [11/11/2558]   524
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 30,35) [11/11/2558]   584
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (นโยบายกรมสุขภาพจิต 59) [11/11/2558]   371
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ตัวชี้วัดที่ 41)  [11/11/2558]   315
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 36,37) [11/11/2558]   409
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 11,13,17,19,20,21,29) [11/11/2558]   489
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน-กองการเจ้าหน้าที่) [11/11/2558]   430
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 9,10,13,14) [11/11/2558]   370
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 15,16,17,18,19) [13/11/2558]   352
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 6,7,8) [11/11/2558]   382
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (กรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองระหว่างกรมกับหน่วยงาน-สยส) [11/11/2558]   477
   ประชุมเรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ร่าง) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด 59 [6/11/2558]   676
   ประชุมรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5-6 ม.ค.58) [4/7/2558]   388
   ประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะองค์การ (22-23 ธ.ค.57) [4/7/2558]   392
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide การพัฒนาPMQA-อ.กิตติณัฐ [4/7/2558]   416
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide OP&ระบบกรม [4/7/2558]   333
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide OP&ระบบกรม-17 กค 58 [4/7/2558]   358
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide เกณฑ์รางวัลPMQA-อ.กิตติณัฐ [4/7/2558]   467
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 4-Work Process Matching_Owner_Matching [28/1/2558]   364
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 3-Process Structure Tree [28/1/2558]   242
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 2-APQC_PCF_Education [28/1/2558]   282
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 1-DMH IMS สำหรับผู้บริหาร [28/1/2558]   319
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 1-DMH IMS สำหรับบุคลากรทีมนำ [28/1/2558]   352
   PPT ประชุม Workshop 26-27 ม.ค. 2558 [21/1/2558]   309