A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

เลือกปี :      แบบฟอร์ม ;   Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [24/1/2561]   171
   แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน OP ประจำปีงบประมาณ 2561  [8/1/2561]   90
   แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561 [8/1/2561]   118
   เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐฯ และแบบฟอร์มในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 [8/1/2561]   107
   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แยกตามองค์ประกอบการประเมิน) [2/11/2560]   72
   แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน (OP) พร้อมตัวอย่าง ตามตัวชี้วัดที่ 25 PMQA-M-F ประจำปี 2561 [25/10/2560]   97
   แบบฟอร์มแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [4/9/2560]   89
   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา [8/1/2561]   76
   Template ตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   347
   แบบฟอร์มการจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน และโปแกรม PMQA-M-F [8/1/2561]   458
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ส่วนกลาง [8/1/2561]   219
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ศูนย์สุขภาพจิต [8/1/2561]   257
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ สถาบัน/รพ. (ผู้ป่วยนอก) [8/1/2561]   276
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 33 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   310
   แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 [8/1/2561]   200
   แบบฟอร์มการแจ้งผลอุทธรณ์คะแนน (เฉพาะ PM) [27/10/2559]   157
   แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนน  [27/10/2559]   167
   แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 [23/12/2558]   244
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 35 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน [18/12/2558]   807
   ระดับหน่วยงาน : แบบฟอร์มรายงาน SLA58-p405-421 [21/8/2558]   270
ทั้งหมด : 25 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |
GO TO TOP!