แบบฟอร์ม
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 แบบฟอร์มการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F (ตัวชี้วัดที่ 28) [6/11/2561]   2561 169
 แบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 และเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 [31/8/2561]   2561 111
 แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี กรมสุขภาพจิต (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) และตัวอย่างการจัดทำข้อเสนอฯ (เลขที่ หนังสือ สธ 0824/ว 4594 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561)  [30/8/2561]   2561 219
 การทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (เลขที่หนังสือ ที่ สธ 0824/ว 365 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561) [29/8/2561]   2561 177
 แบบฟอร์มการให้คะแนนการเยี่ยมสำรวจและนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) (เลขที่หนังสือ สธ 0824/169 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) [29/8/2561]   2561 162
 โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Excel) สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง (เลขที่หนังสือ ที่ สธ 0824/ว 174 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561) [29/8/2561]   2561 234
 แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลการปรับปรุงภาพลักษณ์และการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช [29/8/2561]   2561 176
 โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Excel) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล/และศูนย์สุขภาพจิต (เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว96 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561) [29/8/2561]   2561 258
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ [29/8/2561]   2561 225
 แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนน [29/8/2561]   2561 146
 แบบฟอร์มการแจ้งผลการอุทธรณ์คะแนน (เฉพาะ PM เท่านั้น) [29/8/2561]   2561 146
 แบบฟอร์มสรุปผลจากการตรวจประเมินและให้คะแนน รายหน่วย/รายเขต [29/8/2561]   2561 154
 แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน OP ประจำปีงบประมาณ 2561  [29/8/2561]   2561 306
 แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เลขที่หนังสือ สธ 0841/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) [23/3/2561]   2561 355
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แยกตามองค์ประกอบการประเมิน) [23/3/2561]   2561 236
 (ตัวอย่าง) ลักษณะสำคัญของหน่วยงาน ประจำปี 2560 [23/3/2561]   2561 268
 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [29/8/2561]   2561 242
 แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา [8/1/2561]   2561 211
 Template ตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   2561 514
 แบบฟอร์มการจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน และโปแกรม PMQA-M-F [8/1/2561]   2561 894
 โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ส่วนกลาง [8/1/2561]   2561 379
 โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ศูนย์สุขภาพจิต [8/1/2561]   2561 414
 โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ สถาบัน/รพ. (ผู้ป่วยนอก) [8/1/2561]   2561 428
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 33 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   2561 448
 แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 [8/1/2561]   2561 304
 แบบฟอร์มการแจ้งผลอุทธรณ์คะแนน (เฉพาะ PM) [27/10/2559]   2559 261
 แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนน  [27/10/2559]   2559 263
 แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 [23/12/2558]   2558 341
 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 35 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน [18/12/2558]   2558 897
 ระดับหน่วยงาน : แบบฟอร์มรายงาน SLA58-p405-421 [21/8/2558]   2558 356
 ระดับหน่วยงาน : แบบฟอร์มรายงาน SLA58-p405-421 [21/8/2558]   2558 300
 แบบฟอร์มรายงาน [21/8/2558]   2558 365
 การเขียนรายงานระดับกรม [3/10/2557]   2557 300
 แบบฟอร์ม KPI Template ระดับกรม [3/10/2557]   2557 370
 แบบฟอร์มรายงาน KPI Template_ระดับกรม [7/8/2558]   2558 334