A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เลือกปี :      แบบฟอร์ม ;   Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   แบบฟอร์มการให้คะแนนการเยี่ยมสำรวจและนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) (เลขที่หนังสือ สธ 0824/169 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) [17/5/2561]   74
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Excel) สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง (เลขที่หนังสือ ที่ สธ 0824/ว 174 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561) [17/5/2561]   80
   แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลการปรับปรุงภาพลักษณ์และการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช [20/4/2561]   82
   Update File แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เลขที่หนังสือ สธ 0841/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) [23/3/2561]   112
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Excel) สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล/และศูนย์สุขภาพจิต (เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว96 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561) [2/7/2561]   129
   แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ [12/3/2561]   117
   แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนน [12/3/2561]   55
   แบบฟอร์มการแจ้งผลการอุทธรณ์คะแนน (เฉพาะ PM เท่านั้น) [12/3/2561]   53
   แบบฟอร์มสรุปผลจากการตรวจประเมินและให้คะแนน รายหน่วย/รายเขต [12/3/2561]   65
   แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 (เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว184 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561)  [15/3/2561]   356
   แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน OP ประจำปีงบประมาณ 2561  [8/1/2561]   196
   แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เลขที่หนังสือ สธ 0841/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) [23/3/2561]   262
   เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐฯ และแบบฟอร์มในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 [23/3/2561]   173
   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แยกตามองค์ประกอบการประเมิน) [23/3/2561]   149
   (ตัวอย่าง) ลักษณะสำคัญของหน่วยงาน ประจำปี 2560 [23/3/2561]   168
   แบบฟอร์มแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [4/9/2560]   151
   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา [8/1/2561]   132
   Template ตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   431
   แบบฟอร์มการจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน และโปแกรม PMQA-M-F [8/1/2561]   650
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ส่วนกลาง [8/1/2561]   293
ทั้งหมด : 34 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |
GO TO TOP!