A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

เลือกปี :      แบบฟอร์ม ;   Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [24/1/2561]   176
   แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน OP ประจำปีงบประมาณ 2561  [8/1/2561]   93
   แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561 [8/1/2561]   125
   เกณฑ์รางวัลเลิศรัฐฯ และแบบฟอร์มในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 [8/1/2561]   109
   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แยกตามองค์ประกอบการประเมิน) [2/11/2560]   74
   แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน (OP) พร้อมตัวอย่าง ตามตัวชี้วัดที่ 25 PMQA-M-F ประจำปี 2561 [25/10/2560]   99
   แบบฟอร์มแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [4/9/2560]   91
   แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา [8/1/2561]   77
   Template ตัวชี้วัดที่ 33 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   349
   แบบฟอร์มการจัดทำลักษณะสำคัญของหน่วยงาน และโปแกรม PMQA-M-F [8/1/2561]   464
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ส่วนกลาง [8/1/2561]   221
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ-ศูนย์สุขภาพจิต [8/1/2561]   258
   โปรแกรมประมวลผลความพึงพอใจ สถาบัน/รพ. (ผู้ป่วยนอก) [8/1/2561]   277
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด 33 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน [8/1/2561]   311
   แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 [8/1/2561]   201
   แบบฟอร์มการแจ้งผลอุทธรณ์คะแนน (เฉพาะ PM) [27/10/2559]   158
   แบบฟอร์มการขออุทธรณ์คะแนน  [27/10/2559]   168
   แบบฟอร์มสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 [23/12/2558]   245
   แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 35 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการประชาชน [18/12/2558]   807
   ระดับหน่วยงาน : แบบฟอร์มรายงาน SLA58-p405-421 [21/8/2558]   271
ทั้งหมด : 25 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |
GO TO TOP!