A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน OP ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน OP ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบ :   แบบฟอร์ม PMQA-M-F OP61V2.doc


GO TO TOP!