คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44) [11/3/2562]   2562 212
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2561 [11/1/2561]   2561 135
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2560 [20/4/2561]   2561 137
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2559 [31/3/2559]   2559 404
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2558 [13/10/2558]   2558 417
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2557 [13/10/2558]   2558 345
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2556 [13/10/2558]   2558 363
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2555 [13/10/2558]   2558 425
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2554 [13/10/2558]   2558 384
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2553 [13/10/2558]   2558 426
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2552 [13/10/2558]   2558 337
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2551 [13/10/2558]   2558 410
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2550 [13/10/2558]   2558 373
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2549 [13/10/2558]   2558 363