A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เลือกปี :     Keyword :
 
Description จำนวน Download (ครั้ง)
   แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว 36 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) [18/2/2562]   2
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำระบบรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18/2/2562]   3
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถตู้ส่วนบุคคลปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน ๔ วัน จากกรมสุขภาพจิต ถึงโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [5/2/2562]   7
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร www.psdg.dmh.go.th จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11/1/2562]   26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแบบประเมิน และระบบรายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7/1/2562]   19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/11/2561]   65
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/11/2561]   56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 15,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26/11/2561]   51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานทดแทน รุ่นเดิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29/10/2561]   99
   ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ของกรมสุขภาพจิต [26/10/2561]   124
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 63,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/10/2561]   74
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 210 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/10/2561]   129
   เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 [31/8/2561]   97
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 850 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29/8/2561]   95
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/8/2561]   98
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24/8/2561]   126
   คู่มือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [1/6/2561]   216
   หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 [29/8/2561]   163
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29/8/2561]   173
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [29/8/2561]   139
ทั้งหมด : 142 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  6  7  8  |
GO TO TOP!