A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
รายละเอียด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
ไฟล์แนบ :   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารประชุม PMQA-M-F.pdf


GO TO TOP!