A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ( PMQA-M-F) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
รายละเอียด: เอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ( PMQA-M-F) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
ไฟล์แนบ :   DocPMQAMF61.rar

GO TO TOP!