PA และ ม.44

 

iTem Description จำนวน Download (ครั้ง)
   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [26/2/2562]   42
   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [26/2/2562]   28
   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [26/2/2562]   31
   ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [26/2/2562]   29
   ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [26/2/2562]   41
   ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [26/2/2562]   28