A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : ประวัติการรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2548-2559
รายละเอียด: ประวัติการรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ปี 2548-2559
ไฟล์แนบ :   PMQA.pdf


GO TO TOP!