A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายละเอียด: รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)
ไฟล์แนบ :   PMQA-หมวด 3-ปี59.pdf


GO TO TOP!