A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
รายละเอียด: รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ไฟล์แนบ :   Application Report หมวด6.pdf


GO TO TOP!