A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะต่อการใช้เว็บไซต์:
ผลโหวต รับคำแนะนำ/เรื่องร้องเรียน

เรื่อง : ระดับหน่วยงาน : ข้อตกลงระดับการให้บริการ กพร. ประจำปี 2557
รายละเอียด: ระดับหน่วยงาน : ข้อตกลงระดับการให้บริการ กพร. ประจำปี 2557 (PDF Format)
ไฟล์แนบ :   ข้อตกลงระดับการให้บริการ กพร..pdf


GO TO TOP!