การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดและแบบฟอร์มสำหรับการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว1281 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562) [14/3/2562]   2562 43
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี กรมสุขภาพจิต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) [11/3/2562]   2562 30
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ปี 2561 [11/3/2562]   2562 19
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [11/3/2562]   2562 22
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 [11/3/2562]   2562 15
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 [11/3/2562]   2562 32