A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

- เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน


- เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมสุขภาพจิต


- พัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรมสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศ ตลอดจนเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน โดยวิธีการพิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรก์ ารพัฒนาระบบบรหิ ารราชการ รวมทั้งการปรบั บทบาท ภารกิจและโครงสรา้ งส่วนราชการ การปรับ กลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบบุคลากรภายในกรม และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของบุคลากรในกรมสุขภาพจิต

GO TO TOP!