A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

- เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง


- พัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศและการเปลี่ยนแปลง (การพัฒนาระบบบริหารราชการ หมายรวมถึง การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ตลอดจนการพัฒนาวิธีการบริหารราชการ)


- เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมสุขภาพจิต

GO TO TOP!