เกี่ยวกับ กพร.

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ กลุ่มงาน กพร.

โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร กลุ่มงาน กพร.

คำรับรองฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Download เอกสาร รายงาน คำรับรองฯกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี

Download แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มงาน กพร. ได้ที่นี่ค่ะ

การกำกับดูแลองค์การ

Download เอกสารต่างๆ เกี่ยวข้องกับ การกำกับดูแลองค์การ ได้ที่นี่ค่ะ

รายงานประจำปี

Download เอกสาร รายงาน รายงานประจำปี กลุ่มงาน กพร. ได้ที่นี่ค่ะ

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน ตรวจสอบปฏิทินการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ของกลุ่มงาน กพร. ได้ที่นี่ค่ะ

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และอื่นๆ ได้ที่นี่ค่ะ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา สถานที่ตั้ง google map กลุ่มงาน กพร. และอื่นๆ ได้ที่นี่ค่ะ