ในกรมสุขภาพจิต ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการภายในกรม
2. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการภายในกรม
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรมสุขภาพจิตให้มีความเป็นเลิศ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (การพัฒนาระบบบริหารราชการ หมายรวมถึง การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ การพัฒนาวิธีการบริหารราชการ ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศ) (ความเป็นเลิศ หมายถึง การได้รับการรับรอง/ประเมินว่ามีคุณภาพ มาตรฐาน การได้รับรางวัล การเป็นที่ยอมรับ หรือความเชื่อมั่นจากเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

ยกระดับระบบบริหารราชการกรมสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศ