ในกรมสุขภาพจิต ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการภายในกรม
2. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการภายในกรม
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรมสุขภาพจิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของประเทศและการเปลี่ยนแปลง (การพัฒนาระบบบริหารราชการ หมายรวมถึง การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ตลอดจนการพัฒนาวิธีการบริหารราชการ)

เสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมสุขภาพจิต