การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566