เอกสารการประชุม
iTem Description จำนวน Download (ครั้ง)
   เอกสารการประชุมงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2562 [19/11/2561]   165
   เอกสารประกอบการปรระชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต [31/10/2561]   326
   เอกสารการสัมมนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ปี 2561 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี [17/8/2561]   184
   เอกสารการบรรยาย PPT วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ประจำปีงบประมาณ 2561 (เลขที่หนังสือ สธ 0841/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561) [21/12/2560]   777
   แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [18/10/2560]   768
   เอกสารชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานตาม ม.44 และภาคผนวก [18/10/2560]   474
   การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 [18/10/2560]   651
   กรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [18/10/2560]   559
   การดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ตามกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [18/10/2560]   526
   (ร่าง) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [18/10/2560]   1647
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 [30/1/2560]   551
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [1/12/2559]   557
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2560 [14/11/2559]   747
   ประชุมเพื่อทบทวน/ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด"ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน" [9/7/2559]   418
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 [8/12/2558]   355
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ตัวชี้วัดที่ 39) [12/11/2558]   656
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 38,40) [11/11/2558]   476
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 30,35) [11/11/2558]   544
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (นโยบายกรมสุขภาพจิต 59) [11/11/2558]   334
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ตัวชี้วัดที่ 41)  [11/11/2558]   285
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 36,37) [11/11/2558]   365
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 11,13,17,19,20,21,29) [11/11/2558]   456
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน-กองการเจ้าหน้าที่) [11/11/2558]   397
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 9,10,13,14) [11/11/2558]   326
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 15,16,17,18,19) [13/11/2558]   320
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 6,7,8) [11/11/2558]   327
   ประชุมชี้แจง ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2559 (กรอบแนวทางการจัดทำคำรับรองระหว่างกรมกับหน่วยงาน-สยส) [11/11/2558]   302
   ประชุมเรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ร่าง) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด 59 [6/11/2558]   630
   ประชุมรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (5-6 ม.ค.58) [4/7/2558]   350
   ประชุมเพื่อวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะองค์การ (22-23 ธ.ค.57) [4/7/2558]   356
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide การพัฒนาPMQA-อ.กิตติณัฐ [4/7/2558]   367
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide OP&ระบบกรม [4/7/2558]   291
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide OP&ระบบกรม-17 กค 58 [4/7/2558]   316
   ประชุมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ PMQA : Slide เกณฑ์รางวัลPMQA-อ.กิตติณัฐ [4/7/2558]   428
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 4-Work Process Matching_Owner_Matching [28/1/2558]   323
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 3-Process Structure Tree [28/1/2558]   210
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 2-APQC_PCF_Education [28/1/2558]   242
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 1-DMH IMS สำหรับผู้บริหาร [28/1/2558]   286
   ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ DMH-IMS : 1-DMH IMS สำหรับบุคลากรทีมนำ [28/1/2558]   311
   PPT ประชุม Workshop 26-27 ม.ค. 2558 [21/1/2558]   269