คู่มือการปฏิบัติงาน
เลือกปี :     Keyword :
 
แนวปฏิบัติของกรมสุขภาพจิต เกี่ยวกับการพิจารณาปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(76) [ 17 ตุลาคม 2562 ]  
แนวทางการปฏิบัติของกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน(58) [ 17 ตุลาคม 2562 ]  
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Toolkits)(15) [ 9 ตุลาคม 2562 ]  
คู่มือการจัดทาและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ปี 2560(75) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA-M-F สาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ปี 2560(66) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559(50) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559(75) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561(57) [ 17 เมษายน 2561 ]  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(42) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
ทั้งหมด : 20 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  |