คู่มือการปฏิบัติงาน
เลือกปี :     Keyword :
 
คู่มือการจัดทาและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) ปี 2560(47) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA-M-F สาหรับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ปี 2560(40) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559(38) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559(46) [ 21 พฤษภาคม 2561 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2561(35) [ 17 เมษายน 2561 ]  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(34) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558(29) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน(33) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการปรับปรุงบริการและการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ(35) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
ทั้งหมด : 17 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  |