องค์ความรู้ที่สำคัญในการดำเนินงาน
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาผลงานในการส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ [1/8/2562]   2562 39
 ถอดบทเรียนการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ.2558-2561 [28/6/2562]   2562 34
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2558 [28/6/2562]   2562 22
 คู่มือกระบวนงานพัฒนาโครงสร้างและบทบาทภารกิจกรมสุขภาพจิต [28/6/2562]   2562 22
 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 [25/7/2562]   2562 25
 คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA-M-F สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต [28/6/2562]   2560 11
 คู่มือการจัดทาและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (Performance Agreement : PA) [28/6/2562]   2560 10
 คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ [28/6/2562]   2559 11
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง การปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน [28/6/2562]   2559 9