กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [1/3/2566]   2566 57
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [22/2/2566]   2566 61
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [1/3/2565]   2565 112
 พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 [1/3/2565]   2565 100
 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 [1/3/2565]   2565 110
 แบบฟอร์มประมวลเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) กรมสุขภาพจิต [8/6/2563]   2563 522
 บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจของกรมสุขภาพจิตตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 [29/5/2563]   2563 468
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [1/5/2563]   2560 216
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 [1/5/2563]   2559 236
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 [1/5/2563]   2559 272
 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [29/4/2563]   2563 175
 รายงานผลการดำเนินการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ [1/5/2563]   2563 176
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [29/4/2563]   2562 169
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 [1/5/2563]   2563 211
 แนวปฏิบัติกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาคำสั่งการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน [29/4/2563]   2562 176
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [29/4/2563]   2563 166
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [29/4/2563]   2563 161
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 [30/4/2563]   2563 186
 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [1/5/2563]   2563 197
 แนวปฏิบัติของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน [30/4/2563]   2562 165