กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 แบบฟอร์มประมวลเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) กรมสุขภาพจิต [8/6/2563]   2563 291
 บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจของกรมสุขภาพจิตตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือสั่งการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 [29/5/2563]   2563 220
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [1/5/2563]   2560 55
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 [1/5/2563]   2559 48
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 [1/5/2563]   2559 60
 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) [29/4/2563]   2563 58
 รายงานผลการดำเนินการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ [1/5/2563]   2563 60
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [29/4/2563]   2562 48
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 [1/5/2563]   2563 65
 แนวปฏิบัติกรมสุขภาพจิต เรื่อง การพิจารณาคำสั่งการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน [29/4/2563]   2562 61
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [29/4/2563]   2563 47
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [29/4/2563]   2563 46
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 [30/4/2563]   2563 52
 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [1/5/2563]   2563 43
 แนวปฏิบัติของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน [30/4/2563]   2562 39