คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44) [11/3/2562]   2562 286
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2561 [11/1/2561]   2561 182
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2560 [20/4/2561]   2561 155
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2559 [31/3/2559]   2559 426
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2558 [13/10/2558]   2558 431
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2557 [13/10/2558]   2558 370
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2556 [13/10/2558]   2558 382
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2555 [13/10/2558]   2558 456
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2554 [13/10/2558]   2558 409
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2553 [13/10/2558]   2558 450
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2552 [13/10/2558]   2558 354
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2551 [13/10/2558]   2558 441
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2550 [13/10/2558]   2558 393
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2549 [13/10/2558]   2558 394