คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44) [11/3/2562]   2562 230
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2561 [11/1/2561]   2561 147
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2560 [20/4/2561]   2561 142
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2559 [31/3/2559]   2559 413
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2558 [13/10/2558]   2558 423
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2557 [13/10/2558]   2558 359
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2556 [13/10/2558]   2558 371
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2555 [13/10/2558]   2558 431
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2554 [13/10/2558]   2558 392
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2553 [13/10/2558]   2558 434
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2552 [13/10/2558]   2558 346
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2551 [13/10/2558]   2558 420
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2550 [13/10/2558]   2558 381
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ_ระดับกรม ประจำปี 2549 [13/10/2558]   2558 371