เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด: เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบ :   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ตชว.วันที่ 19-20 .rar