เอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ( PMQA-M-F) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
รายละเอียด: เอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานฯ ( PMQA-M-F) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560
ไฟล์แนบ :   DocPMQAMF61.rar