ประกาศช่องทางการรับฟัง ข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (เลขที่หนังสือ สธ 0841/3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561)
รายละเอียด: ประกาศช่องทางการรับฟัง ข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (เลขที่หนังสือ สธ 0841/3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561)
ไฟล์แนบ :