แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดคำรับรองกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเป็นทางการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด:
ไฟล์แนบ :