ขอเชิญดาวน์โหลด Template ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการได้ตามไฟล์ที่แนบนี้ ส่วนโปรแกรมและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน อยู่ในระหว่างการปรับปรุง จะสามารถดาวน์โหลดได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด:
ไฟล์แนบ :