เนื่องจากมีหลายหน่วยงานสอบถามถึงการเขึยน Flowchart ของกระบวนงานที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม 1 กพร.จึงได้จัดทำตัวอย่าง รวมทั้งได้ขึ้นไฟล์ แบบรายงานตัวชี้วัด 29 ของ กพร. ให้สำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยสนับสนุน
รายละเอียด:
ไฟล์แนบ :