PA และ ม.44
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสุขภาพจิต [15/11/2564]   2564 42
 ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสุขภาพจิต [15/11/2564]   2565 19
 เอกสารประกอบการรายงานการถอดบทเรียนโควิด ประจำปี 2564 [22/9/2564]   2564 49
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 17
 แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  [21/9/2564]   2564 21
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) [21/9/2564]   2564 14
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มิถุนายน 2564) [21/9/2564]   2564 21
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) [21/9/2564]   2564 10
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [21/9/2564]   2564 15
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [21/9/2564]   2564 9
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) [21/9/2564]   2564 9
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) [21/9/2564]   2564 8
 ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 10
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 8
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสุขภาพจิต [21/9/2564]   2564 14
 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [23/4/2564]   2564 47
 แบบฟอร์มการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [2/11/2563]   2563 313
 แบบฟอร์มการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564 [22/10/2563]   2563 43
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [11/9/2563]   2563 63
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [1/9/2563]   2563 70
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2563 87
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 66
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) และตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 72
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 59
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 64
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 79
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [9/6/2563]   2563 65
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 63
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [9/6/2563]   2563 66
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 77
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 67
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2562 67
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2562 56
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2562 66
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 54
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 58
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 84
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 70
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [9/6/2563]   2562 59
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 57
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 62
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2561 63
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2561 61
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2561 51
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 63
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 46
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 48
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 54
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [9/6/2563]   2561 56
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 51
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 52
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2560 58
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 50
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 42
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2560 54
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 [9/6/2563]   2560 49
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 67
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 60
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 [5/6/2563]   2560 53
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [5/6/2563]   2560 64