PA และ ม.44
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [7/9/2565]   2565 22
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (รอบ 12 เดือน) [7/9/2565]   2565 7
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) [20/6/2565]   2565 20
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (รอบ 9 เดือน) [20/6/2565]   2565 20
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [24/3/2565]   2565 56
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (รอบ 6 เดือน) [24/3/2565]   2565 84
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)  [16/12/2564]   2564 76
 ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสุขภาพจิต [15/11/2564]   2564 103
 ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสุขภาพจิต [15/11/2564]   2565 72
 เอกสารประกอบการรายงานการถอดบทเรียนโควิด ประจำปี 2564 [22/9/2564]   2564 96
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 50
 แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  [21/9/2564]   2564 69
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) [21/9/2564]   2564 51
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มิถุนายน 2564) [21/9/2564]   2564 51
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) [21/9/2564]   2564 49
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [21/9/2564]   2564 45
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [21/9/2564]   2564 38
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) [21/9/2564]   2564 46
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) [21/9/2564]   2564 51
 ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 78
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 44
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสุขภาพจิต [21/9/2564]   2564 43
 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [23/4/2564]   2564 80
 แบบฟอร์มการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [2/11/2563]   2563 390
 แบบฟอร์มการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564 [22/10/2563]   2563 75
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [11/9/2563]   2563 93
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [1/9/2563]   2563 114
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2563 120
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 96
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) และตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 108
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 91
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 96
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 113
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [9/6/2563]   2563 104
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 95
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [9/6/2563]   2563 97
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 113
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 100
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2562 101
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2562 91
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2562 100
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 96
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 88
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 139
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 100
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [9/6/2563]   2562 91
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 102
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 95
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2561 95
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2561 93
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2561 79
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 94
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 83
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 78
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 84
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [9/6/2563]   2561 92
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 84
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 91
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2560 90
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 81
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 74
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2560 83
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 [9/6/2563]   2560 89
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 100
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 97
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 [5/6/2563]   2560 90
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [5/6/2563]   2560 101