PA และ ม.44
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) [15/9/2566]   2566 11
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566) [9/6/2566]   2566 25
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) [10/3/2566]   2566 44
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565) [9/1/2566]   2566 53
 ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [5/1/2566]   2566 114
 ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [5/1/2566]   2566 52
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) [7/9/2565]   2565 68
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (รอบ 12 เดือน) [7/9/2565]   2565 54
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) [20/6/2565]   2565 55
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (รอบ 9 เดือน) [20/6/2565]   2565 113
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [24/3/2565]   2565 133
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (รอบ 6 เดือน) [24/3/2565]   2565 119
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)  [16/12/2564]   2564 111
 ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสุขภาพจิต [15/11/2564]   2564 164
 ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมสุขภาพจิต [15/11/2564]   2565 123
 เอกสารประกอบการรายงานการถอดบทเรียนโควิด ประจำปี 2564 [22/9/2564]   2564 146
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 94
 แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการรายงานผลดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  [21/9/2564]   2564 113
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) [21/9/2564]   2564 90
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มิถุนายน 2564) [21/9/2564]   2564 93
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) [21/9/2564]   2564 90
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [21/9/2564]   2564 89
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [21/9/2564]   2564 84
 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) [21/9/2564]   2564 85
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) [21/9/2564]   2564 100
 ตัวชี้วัดคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 118
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [21/9/2564]   2564 85
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกรมสุขภาพจิต [21/9/2564]   2564 89
 รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [23/4/2564]   2564 121
 แบบฟอร์มการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตโควิด 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [2/11/2563]   2563 451
 แบบฟอร์มการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2564 [22/10/2563]   2563 124
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [11/9/2563]   2563 148
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [1/9/2563]   2563 172
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2563 175
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 139
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) และตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 164
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 144
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 151
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 165
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [9/6/2563]   2563 150
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 146
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [9/6/2563]   2563 148
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 157
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 152
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2562 151
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2562 140
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2562 163
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 150
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 151
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 199
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 158
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [9/6/2563]   2562 139
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 163
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 156
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2561 150
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2561 153
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2561 129
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 148
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 138
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 130
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 136
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [9/6/2563]   2561 139
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 135
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 154
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2560 142
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 133
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 127
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2560 143
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 [9/6/2563]   2560 145
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 161
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 149
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 [5/6/2563]   2560 144
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [5/6/2563]   2560 159