PA และ ม.44
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [11/9/2563]   2563 8
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) [1/9/2563]   2563 13
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2563 30
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 16
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) และตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2563 14
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 14
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2563 19
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 23
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [9/6/2563]   2563 17
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [9/6/2563]   2563 20
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [9/6/2563]   2563 21
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 13
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2562 27
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2562 21
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2562 18
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2562 19
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 17
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 20
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [9/6/2563]   2562 21
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 [9/6/2563]   2562 24
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [9/6/2563]   2562 21
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 19
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2561 20
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2561 21
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2561 26
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2561 18
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 20
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 11
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [9/6/2563]   2561 15
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 [9/6/2563]   2561 15
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [9/6/2563]   2561 15
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 11
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 12 เดือน) [9/6/2563]   2560 10
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 9 เดือน) [9/6/2563]   2560 14
 รายงานผลการดำเนินงานตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 16
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) [9/6/2563]   2560 11
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 3 เดือน) [9/6/2563]   2560 18
 รายละเอียดตัวชี้วัดตาม ม.44 ประจำปีงบประมาณ 2560 [9/6/2563]   2560 12
 กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 19
 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [9/6/2563]   2560 13
 รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ ของกรม (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 [5/6/2563]   2560 17
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [5/6/2563]   2560 24