PMQA-DMH 4.0
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2566 [2/2/2566]   2566 247
 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2565 [2/2/2566]   2566 329
 ตัวอย่างรายงาน PMQA-DMH 4.0 ที่มีความโดดเด่น ปีงบประมาณ 2564 [21/9/2564]   2564 446
 แบบฟอร์มรายงานและแนวทางการดำเนินงาน PMQA ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 [17/12/2563]   2564 472
 Best Practice การดำเนินงานรักษาระดับตามเกณฑ์ PMQA-M-F [18/8/2563]   2563 323
 การรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 250
 แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน (OP) และเกณฑ์การประเมิน PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 567
 การรักษาระดับคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 215
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2562 [27/4/2563]   2562 187
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 11 เดือน) [30/4/2563]   2562 184
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 5 เดือน) [30/4/2563]   2562 192
 ประเด็นสำหรับจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงตามหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F (ตัวชี้วัดที่ 28) [29/4/2563]   2563 162
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2562 [27/4/2563]   2562 173
 สรุปผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนงาน PMQA-M-F 2561 [27/4/2563]   2561 251
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2561 [27/4/2563]   2561 173
 ผลการเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงาน PMQA-M-F 2561 [12/5/2563]   2561 177
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2561 [27/4/2563]   2561 225
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2560 [27/4/2563]   2560 184
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2560 [27/4/2563]   2560 220