PMQA-M-F
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 Best Practice การดำเนินงานรักษาระดับตามเกณฑ์ PMQA-M-F [18/8/2563]   2563 8
 การรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 46
 แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน (OP) และเกณฑ์การประเมิน PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 40
 การรักษาระดับคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 33
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2562 [27/4/2563]   2562 28
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 11 เดือน) [30/4/2563]   2562 30
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 5 เดือน) [30/4/2563]   2562 21
 ประเด็นสำหรับจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงตามหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F (ตัวชี้วัดที่ 28) [29/4/2563]   2563 27
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2562 [27/4/2563]   2562 27
 สรุปผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนงาน PMQA-M-F 2561 [27/4/2563]   2561 22
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2561 [27/4/2563]   2561 22
 ผลการเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงาน PMQA-M-F 2561 [12/5/2563]   2561 27
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2561 [27/4/2563]   2561 16
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2560 [27/4/2563]   2560 23
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2560 [27/4/2563]   2560 23