PMQA-DMH 4.0
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับหน่วยงาน สู่เป้าหมายการเป็นกรมสุขภาพจิต 4.0 (PMQA-DMH DMH 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [25/2/2565]   2565 160
 ตัวอย่างรายงาน PMQA-DMH 4.0 ที่มีความโดดเด่น ปีงบประมาณ 2564 [21/9/2564]   2564 337
 แบบฟอร์มรายงานและแนวทางการดำเนินงาน PMQA ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 [17/12/2563]   2564 394
 Best Practice การดำเนินงานรักษาระดับตามเกณฑ์ PMQA-M-F [18/8/2563]   2563 178
 การรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 192
 แบบฟอร์มลักษณะสำคัญของหน่วยงาน (OP) และเกณฑ์การประเมิน PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 431
 การรักษาระดับคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2563 [27/4/2563]   2563 165
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2562 [27/4/2563]   2562 143
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 11 เดือน) [30/4/2563]   2562 131
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 5 เดือน) [30/4/2563]   2562 123
 ประเด็นสำหรับจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงตามหน่วยงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F (ตัวชี้วัดที่ 28) [29/4/2563]   2563 122
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2562 [27/4/2563]   2562 131
 สรุปผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนงาน PMQA-M-F 2561 [27/4/2563]   2561 188
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2561 [27/4/2563]   2561 125
 ผลการเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงาน PMQA-M-F 2561 [12/5/2563]   2561 123
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2561 [27/4/2563]   2561 110
 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2560 [27/4/2563]   2560 125
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA-M-F ประจำปี 2560 [27/4/2563]   2560 180