แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 ผลคะแนนแบบสารวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2563 [3/3/2564]   2564 28
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 [3/3/2564]   2564 15
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [3/3/2564]   2564 35
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 [3/3/2564]   2564 22
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 [16/2/2564]   2564 50
 รายงานผลตามแผนปีงบประมาณ 2563 จาก B&P ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 34
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 21
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 [17/12/2563]   2564 87
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2563 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [3/3/2563]   2563 72
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [2/3/2563]   2563 72
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563]   2563 96
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562 [2/3/2563]   2562 70
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 จากโปรแกรม B&P [2/3/2563]   2562 115
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 1  [12/6/2562]   2562 86
 นโยบาย-เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562 [22/2/2562]   2562 115
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 130
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 [22/2/2562]   2562 211
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [22/2/2562]   2562 148
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [22/2/2562]   2562 115
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 [22/2/2562]   2562 187
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 201
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 [22/2/2562]   2562 102