แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P [4/10/2564]   2564 25
 สรุปงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 28
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 24
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 15
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 23
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 20
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 20
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 22
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 26
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 18
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 [4/10/2564]   2564 14
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 17
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 14
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 16
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 25
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 14
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 10
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 24
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 15
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [4/10/2564]   2564 26
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 รอบ 6 เดือน [4/10/2564]   2564 20
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 16
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 27
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 17
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2563 [21/9/2564]   2564 75
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 [3/3/2564]   2564 56
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [3/3/2564]   2564 96
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 [3/3/2564]   2564 65
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 [16/2/2564]   2564 79
 รายงานผลตามแผนปีงบประมาณ 2563 จาก B&P ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 67
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 72
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 [17/12/2563]   2564 113
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2563 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [3/3/2563]   2563 105
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [2/3/2563]   2563 104
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563]   2563 119
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562 [2/3/2563]   2562 99
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 จากโปรแกรม B&P [2/3/2563]   2562 167
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 1  [12/6/2562]   2562 106
 นโยบาย-เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562 [22/2/2562]   2562 140
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 159
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 [22/2/2562]   2562 250
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [22/2/2562]   2562 184
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [22/2/2562]   2562 143
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 [22/2/2562]   2562 224
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 238
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 [22/2/2562]   2562 141