แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 [4/3/2567]   2567 34
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 [4/3/2567]   2567 34
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 จากโปรแกรม B&P [4/3/2567]   2567 36
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต [29/2/2567]   2567 30
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรม B&P [1/3/2566]   2566 100
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [1/3/2566]   2566 83
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [1/3/2566]   2566 120
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [1/3/2566]   2566 96
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 [27/2/2566]   2566 122
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรม B&P [27/2/2566]   2566 86
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 172
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 159
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 168
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [21/2/2565]   2565 203
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P [4/10/2564]   2564 284
 สรุปงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 190
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 165
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 166
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 185
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 160
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 163
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 166
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 163
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 164
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 [4/10/2564]   2564 149
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 177
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 186
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 160
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 195
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 173
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 141
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 162
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 149
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [4/10/2564]   2564 172
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 รอบ 6 เดือน [4/10/2564]   2564 170
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 171
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 165
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 160
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2563 [21/9/2564]   2564 208
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 [3/3/2564]   2564 223
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [3/3/2564]   2564 247
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 [3/3/2564]   2564 246
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 [16/2/2564]   2564 245
 รายงานผลตามแผนปีงบประมาณ 2563 จาก B&P ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 248
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 232
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 [17/12/2563]   2564 305
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2563 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [3/3/2563]   2563 281
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [2/3/2563]   2563 268
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563]   2563 277
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562 [2/3/2563]   2562 271
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 จากโปรแกรม B&P [2/3/2563]   2562 322
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 1  [12/6/2562]   2562 257
 นโยบาย-เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562 [22/2/2562]   2562 299
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 317
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 [22/2/2562]   2562 412
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [22/2/2562]   2562 361
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [22/2/2562]   2562 305
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 [22/2/2562]   2562 391
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 404
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 [22/2/2562]   2562 287