แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรม B&P [1/3/2566]   2566 53
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [1/3/2566]   2566 40
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 [1/3/2566]   2566 51
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [1/3/2566]   2566 44
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 [27/2/2566]   2566 54
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรม B&P [27/2/2566]   2566 38
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 130
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 119
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 127
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [21/2/2565]   2565 157
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P [4/10/2564]   2564 240
 สรุปงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 148
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 123
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 119
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 137
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 119
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 121
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 127
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 120
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 125
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 [4/10/2564]   2564 108
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 134
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 134
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 122
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 153
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 128
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 102
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 124
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 110
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [4/10/2564]   2564 131
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 รอบ 6 เดือน [4/10/2564]   2564 133
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 128
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 125
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 118
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2563 [21/9/2564]   2564 175
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 [3/3/2564]   2564 183
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [3/3/2564]   2564 209
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 [3/3/2564]   2564 206
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 [16/2/2564]   2564 207
 รายงานผลตามแผนปีงบประมาณ 2563 จาก B&P ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 208
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 193
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 [17/12/2563]   2564 266
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2563 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [3/3/2563]   2563 237
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [2/3/2563]   2563 225
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563]   2563 236
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562 [2/3/2563]   2562 221
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 จากโปรแกรม B&P [2/3/2563]   2562 279
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 1  [12/6/2562]   2562 214
 นโยบาย-เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562 [22/2/2562]   2562 255
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 273
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 [22/2/2562]   2562 369
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [22/2/2562]   2562 314
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [22/2/2562]   2562 262
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 [22/2/2562]   2562 349
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 358
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 [22/2/2562]   2562 249