แผนและผลการปฏิบัติงานประจำปี
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 54
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 61
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [1/3/2565]   2565 51
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 [21/2/2565]   2565 63
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P [4/10/2564]   2564 135
 สรุปงบประมาณ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 85
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 67
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564 [4/10/2564]   2564 65
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 75
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 [4/10/2564]   2564 65
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 65
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [4/10/2564]   2564 71
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 66
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [4/10/2564]   2564 64
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 [4/10/2564]   2564 51
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 64
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 [4/10/2564]   2564 69
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 63
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 [4/10/2564]   2564 76
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 67
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 [4/10/2564]   2564 45
 การปรับแผนปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 65
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 [4/10/2564]   2564 60
 รายงานผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 [4/10/2564]   2564 66
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 รอบ 6 เดือน [4/10/2564]   2564 62
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 67
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [4/10/2564]   2564 69
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2564 [4/10/2564]   2564 57
 ผลคะแนนแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ 2563 [21/9/2564]   2564 120
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุม/อบรมสัมมนาของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 [3/3/2564]   2564 128
 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [3/3/2564]   2564 150
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 [3/3/2564]   2564 152
 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2564 [16/2/2564]   2564 151
 รายงานผลตามแผนปีงบประมาณ 2563 จาก B&P ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 136
 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [25/2/2564]   2564 133
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 [17/12/2563]   2564 195
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2563 จากโปรแกรม B&P ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [3/3/2563]   2563 167
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [2/3/2563]   2563 150
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [2/3/2563]   2563 170
 รายงานสถานะการเงินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปี 2562 [2/3/2563]   2562 151
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 จากโปรแกรม B&P [2/3/2563]   2562 206
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับครั้งที่ 1  [12/6/2562]   2562 153
 นโยบาย-เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต ปี 2562 [22/2/2562]   2562 191
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 204
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 [22/2/2562]   2562 305
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [22/2/2562]   2562 256
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [22/2/2562]   2562 192
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 [22/2/2562]   2562 284
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปรจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 [22/2/2562]   2562 289
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 [22/2/2562]   2562 190