การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [26/10/2564]   2564 16
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [26/10/2564]   2564 7
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Process Owner) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [30/9/2564]   2564 71
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [30/9/2564]   2564 80
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2564) [30/9/2564]   2564 62
 เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต [9/6/2564]   2564 49
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน [1/2/2564]   2564 153
 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ปี 2564 [22/1/2564]   2564 157
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ฉบับปรับปรุง [22/1/2564]   2564 153