การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง) สำหรับใช้ในการดำเนินงานรอบ 12 เดือน [20/6/2565]   2565 218
 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [22/3/2565]   2565 299
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [26/10/2564]   2564 199
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [26/10/2564]   2564 144
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Process Owner) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [30/9/2564]   2564 344
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [30/9/2564]   2564 215
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2564) [30/9/2564]   2564 205
 เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต [9/6/2564]   2564 209
 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน [1/2/2564]   2564 263
 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ปี 2564 [22/1/2564]   2564 315
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสุขภาพจิต ฉบับปรับปรุง [22/1/2564]   2564 253