A- A A+
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,กรมสุขภาพจิต

แบบประเมินเว็บไซต์

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์นี้ในระดับใด
ข้อเสนอแนะ:
ผลโหวต

เลือกปี :     Keyword :
 
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
แนวทางการปรับปรุงบริการและการจัดทาข้อตกลงระดับการให้บริการ(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
คู่มือการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
เกณฑ์พิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2558 (TPSA)(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
หลักเกณฑ์ฯ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2558(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
คู่มือแนวทางการดำเนินการสมัครขอรับรางวัล UN Awards(0) [ 9 ตุลาคม 2558 ]  
พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550(2) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (ปี 2556 - 2561)(2) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
มาตรการประหยัดพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงาน(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
พระราชบัญญัติ กรมสุขภาพจิต ปี 2551(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย PDF Format(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) PowerPoint Format(0) [ 28 พฤศจิกายน 2556 ]  
ทั้งหมด : 15 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |
GO TO TOP!