ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

 

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์

แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กระดานถาม-ตอบ

กระดานถาม-ตอบ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร