การกำกับดูแลองค์การ

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มฯ

นโยบายการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การเสริมสร้างความสุขของบุคลากร

การเสริมสร้างความสุขของบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร