รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 5 เดือน) [29/3/2567]   2567 29
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2567 [21/2/2567]   2567 66
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [29/3/2567]   2567 77
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [21/2/2567]   2566 205
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 [21/2/2567]   2565 160
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 [21/2/2567]   2564 378
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563 [21/2/2567]   2563 403
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 [1/3/2563]   2562 517
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 [22/2/2562]   2562 419
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560 [22/2/2562]   2562 415
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 [22/2/2562]   2562 392