แนวปฏิบัติของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน
รายละเอียด: แนวทางการพิจารณาตีความกฏหมาย กรมสุขภาพจิต
ไฟล์แนบ :