ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 (สำรวจโดย ระบบ SatSurvey Online กรมสุขภาพจิต) [28/2/2566]   2565 105
 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม 1) [15/2/2566]   2566 105
 แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม 2) [15/2/2566]   2566 55
 แบบฟอร์มการทบทวน/ปรับแก้/เพิ่มเติมข้อคำถามในแบบประเมินความพึงพอใจ และให้ข้อเสนอแนะต่อระบบการแสดงผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ (Dashboard) และข้อเสนอแนะต่อการใช้งานระบบ SatSurvey V3 [5/5/2565]   2565 402
 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์ม 1) และข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงฯ ปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (แบบฟอร์ม 2) [29/4/2565]   2565 151
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำรวจโดย ระบบ SatSurvey Online กรมสุขภาพจิต) [20/9/2564]   2564 298
 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (หนังสือเวียน ที่ สธ 0824/ว237) [26/8/2564]   2564 372
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำรวจโดย ระบบ SatSurvey Online กรมสุขภาพจิต) [11/3/2564]   2563 225
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (แบบ paper) [16/11/2563]   2563 760
 แบบฟอร์มแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [12/10/2563]   2563 261
 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (SatSurvey) V2 [8/7/2563]   2563 1374
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำรวจโดย ระบบ SatSurvey Online กรมสุขภาพจิต) [12/5/2563]   2562 221
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมสุขภาพจิต จำแนกตามกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 (สำรวจโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต)  [12/5/2563]   2561 226
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำรวจโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต) [12/5/2563]   2558 196
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำรวจโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต) [12/5/2563]   2557 191
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 (สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร.) [12/5/2563]   2556 189