ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำรวจโดย ระบบ SatSurvey Online กรมสุขภาพจิต) [20/9/2564]   2564 51
 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลตามแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (หนังสือเวียน ที่ สธ 0824/ว237) [26/8/2564]   2564 77
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำรวจโดย ระบบ SatSurvey Online กรมสุขภาพจิต) [11/3/2564]   2563 55
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (แบบ paper) [16/11/2563]   2563 220
 แบบฟอร์มแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [12/10/2563]   2563 112
 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (SatSurvey) V2 [8/7/2563]   2563 748
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (สำรวจโดย ระบบ SatSurvey Online กรมสุขภาพจิต) [12/5/2563]   2562 104
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมสุขภาพจิต จำแนกตามกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 (สำรวจโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต)  [12/5/2563]   2561 94
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 (สำรวจโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต) [12/5/2563]   2558 65
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2557 (สำรวจโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต) [12/5/2563]   2557 61
 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2556 (สำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.ร.) [12/5/2563]   2556 66