แผนปฏิรูปองค์การกรมสุขภาพจิต
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 5 ปี ปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2561-2565) [21/9/2565]   2565 83
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [20/1/2565]   2565 192
 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [25/6/2564]   2564 157
 การรายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ปี 2564 รอบ 6 เดือน [4/3/2564]   2564 144
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [16/11/2563]   2563 255
 การรายงานผลปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ปี 2563 รอบ 12 เดือน [28/8/2563]   2563 229
 สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [2/6/2563]   2563 208
 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 [1/5/2563]   2563 200
 แจ้งเวียนหน่วยงานจัดทำรายละเอ่ียดตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 [28/4/2563]   2563 190
 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [28/4/2563]   2562 197
 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรปองค์การ กรมสุขภาพจิต ในระบบ e-SAR สำนักงาน ก.พ.ร (องค์ประกอบตัวชี้วัดที่ 5.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 [1/5/2563]   2562 219
 แจ้งเวียนหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [28/4/2563]   2562 197
 การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิรุปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 [28/4/2563]   2562 256
 หน่วยงานปรับแก้ค่าเป้าหมายผลผลิต ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [30/4/2563]   2562 183
 หน่วยงานปรับแก้ค่าเป้าหมายผลผลิต ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [30/4/2563]   2562 179
 แจ้งเวียนหน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 [28/4/2563]   2562 203
 การส่งรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร.) [28/4/2563]   2563 180
 การจัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 [28/4/2563]   2562 185
 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [28/4/2563]   2562 225
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [30/4/2563]   2561 199
 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 [30/4/2563]   2561 182
 การรายงานผลตามแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [30/4/2563]   2561 187
 การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [1/5/2563]   2563 179
 การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [30/4/2563]   2561 196
 การจัดประชุมคณะทำงานแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 [1/5/2563]   2563 300
 การจัดประชุมคณะทำงานแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2560 [1/5/2563]   2563 200
 การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรมสุขภาพจิต และจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 [30/4/2563]   2561 199
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [28/4/2563]   2561 269
 รายงานข้อสรุปการประชุมหารือของกระทรวงสาธารณสุข และคลินิกให้คำปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด 5.2 การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2561 [30/4/2563]   2561 244
 การประชุมการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ (ตาม ม.44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [28/4/2563]   2561 203
 แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [28/4/2563]   2561 179