การบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
iTem Description ปีงบประมาณ จำนวน Download (ครั้ง)
 การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 [12/11/2562]   2562 9
 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว 304 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 [13/8/2562]   2562 33
 แบบฟอร์มแผนการพัฒนา/ยกระดับการดำเนินงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service)และด้วยวิธีการอื่นๆ เพื่อลด/ยกเลิกการใช้กระดาษ ระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 2565  [4/7/2562]   2562 169
 รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดและแบบฟอร์มสำหรับการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เลขที่หนังสือ สธ 0824/ว1281 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562) [7/8/2562]   2562 104
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี กรมสุขภาพจิต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) [11/3/2562]   2562 66
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมสุขภาพจิต ปี 2561 [11/3/2562]   2562 51
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [11/3/2562]   2562 53
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 [11/3/2562]   2562 37
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 [11/3/2562]   2562 65