ประกาศ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งเรื่องยื่นอุทธรณ์คะแนนตัวชี้วัด ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สิ้นสุดเวลา 16.30 น หากยังท่านไม่ส่งภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และยอมรับผลคะแนนตัวชี้วัด
รายละเอียด:
ไฟล์แนบ :