ขอความร่วมมือบุคลากร ในการทำแบบประเมินสถานะการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน ตามทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อรวมรวมเป็นข้อมูล ส่งกลับภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ทาง E-mail opdc41.dmh@gmail.com หรือทางโทรสาร 02-5890974, 02-1495518
รายละเอียด:
ไฟล์แนบ :