ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

         มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล    :     มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ    :     มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    :     มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ


มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล

1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมสุขภาพจิต

ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ระดับ 


Chart will load here